Szkoła policealna – Częstochowa

0
91

Technik geodeta to zawód, który możemy nabyć w państwowych technikach lub szkołach policealnych. Jest to osoba, która współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych, takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe, topograficzne. Zdobywa wiedzę z zakresu technik i technologii prac geodezyjnych, metod i narzędzi opracowań geodezyjno ? kartograficznych oraz poznają zagadnienia prawne i ekonomiczno ? techniczne. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w firmach geodezyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego jako samodzielny wykonawca prac geodezyjnych, jako kierownik zespołu, geodeta gminny, geodeta prowadzący zasób geodezyjny oraz kartograficzny. Technik wykonuje większość czynności produkcyjnych, a także wykonuje proste i typowe, krótkotrwałe roboty, w których występują powtarzalne czynności. Niektóre przedmioty zawodowe realizowane w szkołach policealnych to: geodezja, geodezja inżynieryjna, fotogrametria, informatyka geodezyjna i kartograficzna, rysunek geodezyjny i elementy kartografii, a także przepisy prawne w geodezji.