Źródła zanieczyszczeń

0
102

Źródła zanieczyszczeń:

1. Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł naturalnych:

– wybuchy wulkanów, wietrzenie pustyń, pożarów lasów i stepów, odparowanie z powierzchni mórz i oceanów, erozja gleb i skał oraz przemiany fizyko-chemiczne np. procesy gnilne.

2. Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł sztucznych:

– zakłady przemysłowe, huty, kotłownie, elektrownie, transport, cialis.

Jako synonimu możemy tu użyć nazwy: zanieczyszczenia antropogeniczne.

Rozróżniamy następujące zanieczyszczenia:

· Stałe – popiół, sadza, pyły mineralne, metaliczne, organiczne, nawozy sztuczne, chemiczne środki ochrony roślin, rdza, tlenki metali, pyły radioaktywne, pyły produkcyjne

· Ciekłe – płynne środki ochrony roślin a także drobne cząstki wody wraz z rozpuszczalnymi w nich toksynami

· Gazowe – głównie substancje lotne, które powstają podczas procesu spalania

Główne zanieczyszczenia powietrza:

· Tlenek węgla CO, dwutlenek węgla CO2, dwutlenek siarki SO4, amoniak, związki organiczne (fenole i węglowodory), metale ciężkie, freony, izotopy promieniotwórcze, azbest i różnego rodzaju pyłki

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów Drukuj
niedziela, 13 listopada 2011 15:28

Kompensacje wydłużenia liniowego ∆l pod wpływem temperatury uzyskuje się dwoma sposobami:

1) 1) Kompensacja naturalna – odpowiednie prowadzenie przewodów

2) 2) Zastosowanie elementów kompensujących

Ad. 1 Kompensacja naturalna

Realizowana jest poprzez zmianę kierunku prowadzenia przewodów oraz odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych. Należy każdemu odcinkowi rur umożliwić rozszerzanie się bez ograniczeń i nie dopuścić by odkształcenia działały na zbyt krótki odcinek przewodu. Zmiana kierunku prowadzenia przewodu przeprowadzona jest w taki sposób aby powstało ramię elastyczne pomiędzy stałymi punktami mocowania przewodów.

Długość ramienia elastycznego oblicza się wg wzoru:

LS=K*(d*∆L)1/2

gdzie:

K – stała materiałowa ( zależna od rodzaju rury )

d – średnica wewnętrzna przewodu

∆L – wydłużenie liniowe