Zadania biologa

0
308

Biolog po dokonaniu odkrycia pisze doniesienie, tzw. artykuł, w którym omawia stosowane przez siebie metody podając szczegółowe informacje pozwalające na powtórzenie doświadczenia przez innych badaczy, przedstawia wyniki swoich obserwacji, omawia wnioski wyciągnięte na ich podstawie, niekiedy formułuje objaśniającą je teorię oraz określa, jakie miejsce we współczesnej wiedzy światowej zajmują odkryte przez niego fakty. Świadomość, że odkrycie stanie się przedmiotem wnikliwych badań innych biologów, jest silnym bodźcem skłaniającym badacza do skrupulatnego powtórzenia odpowiednią liczbę razy obserwacji lub doświadczeń przed opublikowaniem ich wyników. Następnie biolog kieruje swój artykuł do jednego z czasopism specjalistycznych o odpowiednim profilu (a trzeba zaznaczyć, że na świecie ukazuje się ponad 9700 czasopism z różnych dziedzin biologii!), gdzie zostaje on przeczytany przez jednego lub kilku członków kolegium redakcyjnego, będących specjalistami w tej dziedzinie biologii. Jeżeli członkowie kolegium redakcyjnego zaaprobują dany artykuł, zostaje on opublikowany i w ten sposób wchodzi do literatury danego .zagadnienia. Niegdyś, kiedy ukazywało się znacznie mniej czasopism, jeden człowiek był w stanie przeczytać je wszystkie co miesiąc w miarę ich pojawiania się. Obecnie jest to niemożliwe. Z tego położenia ratują jednak biologa takie czasopisma, jak np. Biological Abstracts, które -zamieszczają bardzo krótkie doniesienia, czyli wyciągi ze wszystkich publikowanych artykułów z różnych dziedzin biologii, usystematyzowane tematycznie, według zagadnień; wyciąg taki podaje informacje, w jakim czasopiśmie został opublikowany dany artykuł.